نی من نای من نوای منی

سوز من ساز من صدای منی

تو به هر نغمه پرده ساز کنی

نغمه پرداز ناله های منی

چون بخندم به قهقه ام تویی

چون بگریم به های های منی

در پناه تو آمدم زبلا

غافل از اینکه خود بلای منی

با کی گویم دوای دردم چیست

تو که هم درد و دوای منی

هر چه بندم در سراچه دل

باز بینم که در سرای منی

روی به هر سوی نهم تورا بینمMy chance

هم تو آغاز و انتهای منی

“شاعر”