امشب بیشتر از همیشه

خالی تر از همیشهMy chance

جای تو در کنار من است

واژه های تلخ

چیدمان یک نواخت

راه تک مسیر

داستان تکراری

مرا میآزارد

خسته و خسته تر از همیشه

از تک نواخت زندگی

دور و دور تر از همیشه

از آرزوی زندگی

تنها و تنها تر از همیشه

قطره قطره آب میشوم

مانند همیشه.

“فرهاد بارک”