Barak on آوریل 29th, 2016

وقتی تنهایی مرا در خود فرومیبرد آنوقت قلبم در تلاطم است گویی طوفان است همه جا تاریک میشوند درد وحشتناکی مرا در خود میپیچد آنقدر که هر لحظه شاید این قلب باز ایستد اگر امشب نه, فردا اگر فردا نه روز دیگر یا شب دیگر این قلب با این همه درد ز فراق تو می […]

ادامه‌ی متن