وقتی تنهایی مرا در خود فرومیبرد
آنوقت قلبم در تلاطم است
گویی طوفان است
همه جا تاریک میشوند
درد وحشتناکی مرا در خود میپیچد
آنقدر که هر لحظه شاید
این قلب باز ایستد
اگر امشب نه, فردا
اگر فردا نه
روز دیگر یا شب دیگر
این قلب با این همه درد
ز فراق تو می ایستد

“فرهاد بارک”